Mychange

 

Termeni și condiții

 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

Platforma mychange.ro este deținută de către PSI THERAPY EXPERT EDUCATION S.R.L., cu sediul social în Piatra Neamț, Strada Alexandru Lapusneanu 37, Bloc B2, Scara A, Etaj 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Piatra Neamț sub nr. J27/675/2020 , având CUI 42956670, email [email protected]. Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la PSI THERAPY EXPERT EDUCATION S.R.L, respectiv termenii „mychange.ro” sau „site” pentru a ne referi la platforma mychange.ro.

I. PĂRŢILE ACORDULUI

PRESTATORUL, denumit generic „MY CHANGE” reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:
PSI THERAPY EXPERT EDUCATION S.R.L CIF: 43047406 Reg.com.: J27/675/2020

şi

BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursurile puse la dispoziţie de către PRESTATOR,
denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”
având în vedere că :
• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online;

• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului/cursurilor.
au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online „MyChange” sau prin alte mijloace sau canale de comunicare BENEFICIARULUI.

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR cursurilor puse la dispoziţie de către PRESTATOR și este nedeterminată.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare curs în parte.

2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul sistemului de plata Stripe.

3. Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a abonamentului. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către Societate.

4. Odată ales tipul de abonament și selectată modalitatea de plată, plata este recurentă. Clientul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul Clientului, la începutul fiecărei perioade de abonament.

5. Abonamentul clientului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul clientului.

6. Societatea va emite Clientului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele achiziționate de pe site, scop în care Clientul va furniza Societății toate informațiile necesare.

7. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont). Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.

8. Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul clientului și descărcată de acolo.

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursurile, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare/prezentare. BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.

1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de cursuri.

1.3. Să ofere BENEFICIARULUI accesul la o comunitate de suport, sub forma unui grup privat, în măsura în care BENEFICIARUL trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv de curs. PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia vor ajuta cu răspunsuri și informații utile BENEFICIARUL.

1.4. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

2. BENEFICIARUL se obligă să:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate si poate întrerupe accesul la platforma de curs.

2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

2.3. Să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătățirea abilităților personale.

 

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirma prin bifarea căsuței din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.

3.Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

 

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 5(cinci) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de către PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale PRESTATORULUI, precum și ale clienților acestuia și/sau ale tertilor cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activitatii desfasurate;

b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al PRESTATORULUI;

c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor PRESTATORULUI, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.

3. BENEFICIARUL declara și înțelege ca va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligatiilor sale contractuale și se obliga sa nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

4. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.

5. BENEFICIARUL este de acord cu promovarea informațiilor pe care acesta le oferă public în grupurile de Facebook create de PRESTATOR sau în softul de prezentare în care se desfășoară acest eveniment online.

6. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.

7. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

 

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.

2. În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor-interese către PRESTATOR.

 

IX. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1. prin anularea abonamentului de către BENEFICIAR prin intermediul platformei;

1.2. prin reziliere de către PRESTATOR, ca urmare a ne onorării sau onorării deficitare a obligațiilor de plată la datele scadente, de către BENEFICIAR;

2. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe)

3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

 

X. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1. În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

2. În eventualitatea în care într-un termen de 14 de zile de la asigurarea accesului pe site, nu sunteți satisfăcut de mychange.ro, vă puteți retrage din Contract și primiți banii înapoi, urmând a vi se șterge contul de acces la site.

3. Dreptul de retragere din contract operează în termen de 14 de zile calendaristice calculat de la data înregistrării pe site și poate fi folosit o singură dată.

4. În cazul în care doriți să apelați la dreptul de retragere, nu trebuie decât să ne comunicați intenția dumneavoastră neechivocă prin email la [email protected].

5. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul clientului.

6. În cazul retragerii din program a Beneficiarului, după expirarea termenului de 14 zile acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

 

XI. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

XII. ALTE CLAUZE

1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.

2. Părţile înţeleg şi acceptă că toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.

3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

5. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

6. Întârzierea în plata, peste data scadentă da dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.

 

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

1. Prezentele termeni şi condiţii

2. Orice altă informaţie de pe https://mychange.ro/

 

XIV. LITIGII

1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

 

XV. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.

2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.

4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.